Home | Deconectare     
Experior LogoMath Logo

Permutari. Multimi ordonate cu n elemente


Testele din acest articol acopera urmatoarele cunostinte:


Permutati (multimi orbonate cu n elemente, multimea functiilor bijective f:A-->B, cu A si B finite)